List of the Governing Council and Academic Council Members of ACT  – 2018

Padma Vibhushana Shri. M.N. Venkatachalaiah
Justice Sri. M. Rama Jois
Sri K Jairaj, IAS Retd.
Dr. K. Sudha Rao
Dr. Kiran Kumar
Mr. Gopal Hosur, IPS
Dr. R. Balasubramanyam
Shri. Vishvanath Hiremath
Prof. Nayan Tara
Dr. Ali Khwaja
Dr. H. S. Nagaraj
Dr. Sameera Simha
Smt. Ashwini Nachappa
Dr. Sridhar
Dr. Chandrashekar Chikkamuniyappa
Dr. Ganesh Bhatta