Advisory Board

GOVERNING COUNCIL AND ACADEMIC COUNCIL MEMBERS OF ACT

Padma Vibhushana Shri. M.N. Venkatachalaiah

Sri K Jairaj, IAS Retd.

Dr. K. Sudha Rao

Dr. Kiran Kumar

Mr. Gopal Hosur, IPS

Dr. R. Balasubramanyam

Shri. Vishvanath Hiremath

Prof. Nayan Tara

Dr. Ali Khwaja

Dr. H. S. Nagaraj

Dr. Sameera Simha

Smt. Ashwini Nachappa

Dr. Chandrashekar Chikkamuniyappa

Dr.-Sridhar

Dr. Ganesh Bhatta