Advisory Board

GOVERNING COUNCIL AND ACADEMIC COUNCIL MEMBERS OF ACT

Padma Vibhushana Shri. M.N. Venkatachalaiah

Shri K Jairaj, IAS Retd.

Dr. K. Sudha Rao

Sri A S. Kiran Kumar

Shri. Gopal Hosur, IPS

Dr. R. Balasubramanyam

Shri. Vishvanath Hiremath

Prof. Nayan Tara

Dr. Ali Khwaja

Dr. H. S. Nagaraja

Dr. Sameera Simha

Smt. Ashwini Nachappa

Dr. Chandrashekar Chikkamuniyappa

Dr. Shridhar

Dr. Ganesh Bhatta